Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mag.farm.spec.Mirjana Gajdaš – Farmacija, apoteka, magistralni lek – moja profesija, izazov inspiracija

Mirjana Gajdaš

Kako ste se odlučili da studirate farmaciju?

 

Apoteka, kao hram zdravlja, me impresionirala u ranom detinjstvu, kada bi me roditelji poveli da preuzmemo propisani sirup ili magistralno izradjeni lek, u apoteci ,,Dimitrije Tucović,, na Slaviji (ove apoteke više nema na Slavijiji  i umesto nje je napravljen parking). U apoteci je dominirao predivni miris lekovitog bilja i etarkih ulja, stojnice su bile poslagane pod konac, po abecedi. U apoteci su vladali red, mir i tišina a apotekarice su nam donosile lekove i pisale i govorile kako da ih koristimo, da bi nam bilo bolje i da bismo ozdravili. Zbog toga mogu reći da je moj izbor profesije bio olfaktivan, emotivan i reflektivan.

 

Osnovnu školu i Petu beogradsku gimnaziju sam zvršila kao nosilac Vukove diplome. Tokom školovanja usvojila  sam potrebna znanja iz prirodnih nauka, pa sam tako veoma lako odlućila da studiram farmaciju, tim pre što mi je i okruženje bilo apotekarsko, pa sam poželela  da se bavim humanom profesijom koja brine o zdravlju pojedinca i javnom zdravlju, a činjenica da se na farmaciji stiču znanja iz mnogih medicinskih i farmaceutskih  disciplina  i da se stiču znanja o lekovima, lekovitom bilju i uči farmaceutska tehnologija, kraljica  među farmaceutskim disciplinama, koja nas osposobljava za izradu magistralnih lekova, potpuno me je učvrstila u stavu da treba da studiram farmaciju.

 

Kako se razvijala Vaša karijera farmaceuta?

 

Diplomirala sam na Frmaceuskom fakutetu, Univerziteta u Beogradu,1987.god.sa prosečnom ocenom 9,23. Kontimuirano učenje, redovno prisustvo na predavanjima i praktičnim vežbama, kao i redovno polaganje ispita su recept za  uspešno završene studije farmacije. Izuzetnu zahvanost dugujem profesorima i asistentima koji su nas stručno i strpljivo  učili i osposobljavali za profesionalno, stručno, precizno, savesno, dosledno i etičko obavjanje naše humane, zdravstvene profesije. Stažirala sam u Apotekarskoj ustanovi ,,Beograd,,u apotekama ,,1.maj,, i ,,Skadarlija,, i na najbolji način ostvarila spoj akademskog znanja i apotekarske prakse.

 

U svakodnevnom radu sam naučila  i primenjivala ono što nam je zakonom određeno kao dužnost ,,blagovremeno, kontinuirano i odgovorno snabdevanje građana i  zdravstvenih ustanova lekovima i medicinskim sredstvima, izrada magistralnih i galenskih lekova, farmakovigilansa, farmakoekonomija i farmakoepidemiologija.

 

Radeći svakodnevno kao farmaceut, reprodukovala sam  stečena znanja, ali ih i nadograđivala radeći u timu iskusnih zdravstvenih profesionalaca, specijalista, i u saradnji sa lekarima, ali i slušajući povratne informacije od pacijenata, u vezi sa propisanom terapijom. U to vreme smo imali redovna predavanja u apotekama AUB, koja su držali specijalisti farmakoinformatike, farmacetske tehnologije, farmakognozije, kontrole lekova i socijalne farmacije i medicine. Bilo je to vreme velikog poleta i entuzijazma, išli smo na stručna predavanja organizovana u Farmaceutskom društvu Srbije  u okviru različitih sekcija ali i na sekcije Srpskog lekarskog društva, na simpozjume i kongrese i tako unapređivali svoja znanja. Pratili smo propisane terapije pacijenata, uvek imali nove informacije, naročito o interakcijama između  lekova. Kroz savetovanje i praćenje sprovođenja propisane terapije, sprovodili smo farmaceutsku brigu za zdravlje pacijenta i promociju zdravlja i zdravih stilova života,i prevenciju bolesti. Sa ovakvim  pristupom, veoma brzo sam postala izabrani farmaceut kod kog a su pacjenti dolazlli po savet i edukaciju.

 

U to vreme, 80-tih i 90-tih godina XX veka, sve apoteke su izrađivale magistralne lekove, i  oficinalne  kao   i prema receptima propisanim od strane lekara. Pacijenti su oduvek  i verovali leku koji je bio urađen,,ex  tempore,, za njih lično, za upotrebu sad i odmah, prema njihovoj dijagnozi, stanju i fazi  oboljenja, i prema njihovoj potrebi-individuaizovani lek. Magistralni lekovi su, posebno u kriznim i vremenima nestašica lekova, posebno u vreme NATO bombardovanja naše zemlje 1999.god., uspešno supstituisali deficitarne registrovane lekove i na taj način omogućili lećenje velikog broja pacijenata. Upoređujući efekte gotovih i magistralno izrađenh lekova, mnogi pacijenti su nastavili da koriste magistralno izrađene, pomenute supstitucije registrovanih lekove, koje izrađujemo za njih i dalje, kada ih propišu lekari. Lekari često propisuju i lekove koji su registrovani u svetu a kod nas nisu, ali postoji potreba za njima, pa smo tako nabavli razičite farmaceutske supstance kako bi mogli  da izradimo te lekove.

 

Njegovo Visočanstvo, Magistralni lek je ono što nas farmaceute izdvaja od ostaih zdravstvenih profesionalaca jer možemo da izradimo  lek prema indivdualnim potrebama i stanjima  pacijenata u derermatologiji, oftalmologiji, pedijatriji, gerijatriji, ginekologiji, stomatologiji, gastroenterologiji, kardiologiji, neurologiji, fizijatriji, kao i lekove za veterinarsku primenu.

Zbog mog afiniteta prema farmaceutskoj tehnologiji i magistralnoj izradi, 1998.god AUB me upućuje na specijalistićke studije za zdravstvene specijalizacije iz Farmaceutske tehnologije na Farmaceuskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa još 8 koleginica i kolega da proširimo znanja i nova znanja donesemo u Ustanovu. Moj mentor je bila Prof.dr.Zorica Đurić, koja me je  upućivala u nastavne baze logičnim sledom i svojim sugestijama mi pomogla da lako  i uspešno završim specijalizaciju.

 

Odlazak na VMA; zatim u Gelensku  laboratoriju  Kiničkog centra RS, Institut za lekovito bilje ,,Josif Pančić, Zavod za transfuziju krvi  RS, staž u  Galenskim laboratorijama AUB, obilazak naših fabrika lekova (Galenika, Hemofarm, Zdravlje, Jugoremedija i Zorka ) kao i ALIMS, doveli su do velike razmene i skustva i znanja i doprineli širem profilisanju nas kao budučih specijalista Farmaceutske tehnologije. Specijalisički rad ,,Uticaj kritičnih faktora  na distribuciju kaptoprila i furosemida u oralnim, doziranim praškovima za decu sa urodjenim srčanim manama,,  sam uspešno odbranila kao i specijalistički ispit. Pomenuti rad je  učestvovao je predstavljen kao kao poster prezentacija na FIP kongresu u Nici 2002.godine i tako sam započela ispitivanja kvaliteta magistranih lekova u  apotekarskoj praksi,I te sam rezultate predstavljala kao poster prezentacije na domačim i svetskim kongresima i na simozijumima i sajmovima farmacje.

 

Nakon završetka specijalizacije, moj mentor,  prof.Dr.Zorica Đurić  mi je rekla da pravo učenje i rad tek sada počinju i uvek je govorila kao profesor Industrijske farmacije da naša profesija i GMP zahtevaju učenje tokom celog života kako bi se nadogradilo do nivoa davaoca knowing how usluga. Veliku zahvalnost  na podršci i korisnim sugestijama dugujem i prof.dr Jeli Milić, prof.dr Gordani Vuleti, prof.dr.Mariji Primorac prof.dr.Milici Jovanović.

 

Kao specijalista radim već 22 godine u apoteci ,,Romanji( ,,Apoteka ,,Beograd”), u kojoj je izrada magistralnih lekova osnovni segment rada jer se apoteka nalazi u blizini Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Izrada kvalitetnog, bezbednog i efikasnog leka, stabilnog u roku upotrebe je osnovni postulat u izradi. Zbog toga, svakodnevno u toku izrade radimo i ispitivanja kvaliteta  magistralnog leka u uslovima apoteke: organoleptička ispitivanja, određivanje volumenskog procenta akohola, pH vrednost, sedimentacioni koeficjent   suspenzija u serjiji od 10 doza, raspadljivost vagitorija i supozitorija, a naša kontrolna laboratorija Apoteke ,,Beograd,, kontroliše sadržaj, prividni viskozitet, indeks refrakcije, elektroprovodljivost idr.

 

U saradnji a profesorkom Jelom Milić i Farmaceutskim fakultetom, smo i na Katedri za analitiku lekova i Katedri  za farmaceutsku tehnologiju, pre nekiko godina uradili nekoliko ispitivanja kvaiteta magistralnih lekova u ciju određivanja stabilnosti i roka upotrebe.

Rezultate ispitivanja magistralnih lekova sam prikazala u stručnim radovima na sajmovima, simpozijumima i  kongresima farmacije u zemlji i inostranstvu. Aktivan sam čan Sekcije za farmaceutsku tehnologiju I Istoriju farmacije pri SFUS-u. Stručne radove sam pisala i u saranji sa prof.dr Dušicom Krajnović u okviru sekcije za Istoriju farmacije i Istoriju medicine pri Srpskom lekarskom društvu.

 

Na šta ste posebno ponosni u radu?

 

Izuzetno sam ponosna  što su me prof.dr Gordana Vuleta i Prof.dr Jela Milić predložile za člana radne grupe za izradu MF 2008, kao potvrdu mom  stručnom  pristupu i radu u optimizaciji i izradi magistralnih lekova. Ponosna sam što sam  na spisku  među 19 članova radne grupe koju čine magistri farmacije iz cele naše zemlj, koji su obeležili epohu u kojoj je odbranjeno mnogo specijalističkih radova, magesterijuma i doktorskih disertacija iz oblasti Farmaceutske tehnologije koja  se smatra kraljicom farmaceutskih  disciplina jer sumira sve obasti znanja koje smo učili na Farmaceutskom fakultetu. Izuzetno sam ponosna što me je prof.dr Snežana Savić predložila za člana radne grupe za izradu MF2024 i dala još jednu potvrdu mom radu na polju  izrade magistralnih lekova.

 

Kao predavač iz prakse, držala sam predavanja  studentima pete godine Farmaceutskog fakultetu na izbornom predmetu  Pedijatrijski lekovi pri katedri za Farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju a na poziv prof.dr Jele Milić ,2017.god, potom i 2018.i 2019.god. na  poziv prof.dr.Sandre Cvijić. Tema je bila ,,Dermatološki  magistralni lekovi  za lečenje Atopijskog dermatitisa u pedijatrijskoj populaciji,,.

 

Već u prvim godinama mog profesionalnog rada u apoteci, pokazala sam sklonost i prema pedagoškom radu pa su mi tako uvek dodeljivani  stažeri, studenti na praktičnoj nastavi, učenici srednjih škola na blok nastavu iz farmaceutske tehnologije.  Nakon završene specijaizacije, mentorstvo postaje sastavni  i obavezni  deo  mog posla. Rad sa mladim kolegama na dodipomskoj Stručnoj studentskoj praksi od 300 časova, rada u apoteci, u 10.semestru studija  je velika čast i ponos jer se uključujemo u  proces spajanja teorije i prakse za koji nas je Farmaceutski fakultet obučio i proizveo u mentore. To je princip povratne sprege jer studenti, kojima je ostao 1 ii 2 predmeta do  zvršetka studija, donose novu energiju, nova znanja i algoritme  lečenja,  a mi im predajemo naše znanje i iskustvo i olakšavamo da zauzmu mesto u apotekarskoj praksi. 

 

Mentorstvo i nas inspiriše da stalno učimo i radimo na sebi kao profesionalci. Naši pacijenti sa posebnim respektom vrednuju kada na vratima apoteke ,,Romanija,, pročitaju da smo nastavna baza Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Mentorski rad podrazumeva i rad sa magistrima farmacije-stažerima  i sa  specijaizantima na praktičnoj nastavi, rad sa učenicima srednje farmaceutske škole u blok nastavi i rad sa studentima na studentskoj razmeni ,i posebno smo ponosni kada nam studenti iz sveta kažu da su čuli da   Srbija i ima  jaku farmacju I da su zato došli u našu apoteku i Apoteku ,,Beograd,, na  studentsku praksu.

 

Kao dugogodišnji radnik Apoteke,,Beograd,, već 20 godina sam član Stručnog saveta apoteke ,,Beograd,, stručnog tela koje savetuje Direktora ustanove u stručnim i strateškim odlukama vezanim za unapređenje kvaliteta rada i pružanja kvalitetne farmaceutske usluge.

Kao predstavnik  Apoteke ,,Beograd,, bila sam član Skupštine Farmaceutske komore Srbije u dva saziva i član Suda časti prvog stepena i Član Etičkog odbora. Na predlog FKS bila sam član  Radne grupe za izmenu i Pravilnika za obavljanje  pripravničkog staža magistara farmacije i član radne grupe pri Zdravstvenom savetu RS za izmenu Pravilnika  o polaganju stručnog ispita za  doktore medicine i stomatoogije, magistre farmacije i medcinske, stomatološke i farmaceutske tehničare.

 

Da li imate neke talente i hobije u kojima uživate u slobodno vreme?

 

Moja porodica mi je najveći oslonac, inspiracija i pokretačka snaga. Svo slobodno vreme provodimo zajedno u  prirodi, u Slankamenu i na Dunavu u pecanju i vožnji  čamcem, sa decom, unučićima, prijatejima i kućnim ljubimcima. Ili  se okupimo na moru. To je neizmerna radost i sreća i svaki dan je kao bajka.

 

Šta biste poručili mladim kolegama na početku karijere?

 

Mladim kegama bih poručila da rade, stručno i  profesionalno, savesno  i dosledno, precizno i na principima i normama Farmaceutskog  etičkog kodeksa FKS, da stalno uče i  nadograđuju svoja znanja jer znanje je moć, da  slušaju pacijente i da uvek pružaju kvalitetnu farmaceutsku uslugu, da  sarađuju sa svojim timom i lekarima i da uvek rade za dobrobit zdravlja pacijenta i javnog zdravja, da promovišu zdrave stilove život i da očuvaju magistralnu izradu lekova jer je   do pre 400 godina lek postojao samo kao magistralni i da njegovo Visočanstvo-magistrani lek  stavlja  farmaceuta  na pijedestal kao jedinog zdravstvenog profesionalca koji ima znanje i veštinu da izradi lek. I da čuvaju dosledno našu  profesiju koju smo nasledili od  prethodnih generacija apotekara i slavnih profesora i naučnika i da je usavršavaju i unapredjuju.

 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor