Uputstvo za autore

Arhiv za farmaciju objavljuje originalne naučne i stručne radove iz sledećih oblasti farmacije: hemija lekova, farmaceutske analize, farmakognozija, farmaceutska tehnologija, industrijska farmacija, kozmetologija, biofarmacija – bioanalitička i biofarmaceutska ispitivanja, farmakokinetika, metabolizam lekova, farmakoterapija, biohemija, medicinska biohemija, imunologija, patofiziologija, mikrobiologija, eksperimentalna i klinička farmakologija, toksikologija, bromatologija, farmaceutska praksa, organizacija farmaceutske delatnosti, farmakoekonomija, farmaceutska legislativa, obezbeđenje kvaliteta u farmaciji, istorija farmacije, etika, farmakoepidemiologija i klinička farmacija.

Radovi su razvrstani u sledeće kategorije:

 1. pregledni (revijalni) radovi mogu predstavljati prikaz nekog konkretnog i specifičnog problema ili sveobuhvatni prikaz određene, aktuelne teme iz oblasti farmacije
 2. originalni naučni radovi sadrže rezultate originalnih, neobjavljenih istraživanja
 3. stručni radovi mogu biti bibliografskog ili eksperimentalnog/istraživačkog tipa
 4. kratka saopštenja sadrže rezultate originalnih, neobjavljenih istraživanja.
 5. studija slučaja sadrži prikaz i diskusiju vezanu za dijagnozu i lečenje pacijenta/ata.

U okviru rubrika Novine u farmaciji i Prilozi i obaveštenja, časopis objavljuje: pisma uredništvu; izveštaje sa naučnih i stručnih skupova i obaveštenja o njima; informacije iz međunarodnih farmaceutskih časopisa; novosti iz struke; prikaze novih knjiga; biografske i profesionalne zapise (godišnjice, nagrade, in memoriam), kao i obaveštenja Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i stručnih sekcija Saveza.

Radovi se objavljuju na engleskom jeziku, a izuzetno na srpskom jeziku.

Rukopis rada i svi prilozi uz rad se šalju elektronskim putem preko servis za onlajn uređivanje časopisa pod nazivom ASISTENT (http://aseestant.ceon.rs/index.php/arhfarm). Da bi se uradila predaja rukopisa autor koji šalje rukopis mora biti registrovan u sistemu ASISTENT. Ukoliko je već registrovan iz nekog drugog razloga (kao recenzent, editor drugog časopisa, već je slao radove u časopise koji koriste ovaj servis i sl.) nije potrebno da se registruje ponovo već koristi postojeći nalog. U slučaju da želite da promenite i-mejl adresu ili lozinku, potrebno je ići na opciju »Zaboravili ste lozinku?« ili na svoj profil u cilju izmene podataka. Ukoliko postoje dodatna pitanja, autori mogu kontaktirati menadžera časopisa, Anu Protić (i-mejl: ana.protic@pharmacy.bg.ac.rs) ili glavnog Urednika, prof. dr Radicu Stepanović Petrović (i-mejl: radica.stepanovic@pharmacy.bg.ac.rs).

Za objavljene radove se ne isplaćuje honorar, a autorska prava se prenose na izdavača. Za reprodukciju ili ponovno objavljivanje nekog segmenta rada publikovanog u Arhivu za farmaciju neophodna je saglasnost izdavača.

Propratno pismo. Uz rukopis obavezno priložiti pismo koje su potpisali svi autori ili potpisuje autor za korespondenciju uz prethodnu saglasnost svih autora, a koje treba da sadrži: izjavu da rad nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, te izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju merila autorstva. Takođe je potrebno dostaviti kopije svih dozvola za: reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, upotrebu ilustracija i objavljivanje informacija.

Recenziju prispelih radova vrše po dva nezavisna recenzenta. Imena recenzenata su poslovna tajna. Po prijemu recenzije, autor je dužan da ispravi rad po primedbama recenzenata u roku naznačenom u odluci Uredništva časopisa. Prvi otisak rada šalje se autoru na uvid i dužan je da ga pregleda u roku od 2 (dva) radna dana.

PRIPREMA RADA

Radovi se pripremaju na A4 formatu, sa duplim proredom i svakom marginom od 3 cm. Font Times New Roman, veličina fonta 12 pt. Pregledni članci mogu biti napisani na maksimalno 30 strana, originalni naučni i stručni radovi na maksimalno 20 strana, a kratka saopštenja ne treba da prelaze 10 strana.

Sadržaj pojedinačnih poglavlja u sledećem tekstu, odnosi se prevashodno na naučne radove; za pregledne i stručne radove treba odabrati odgovarajuće podnaslove.

Rad treba da sadrži sledeće segmente:

I – Naslovna strana

 1. Naslov rada treba da bude kratak, jasan, sadržajan bez skraćenica i formula, sa punim imenima autora, nazivima ustanova i potpunom adresom autora za
 2. Imena autora – navodi se puno ime i prezime sa oznakom za ustanovu iz koje je autor (označene arapskim brojem u superskriptu posle prezimena autora) i oznakom zvezdice za autora odgovornog za korespondenciju.
 3. Nazivi institucija pišu se kao potpuni (zvanični) nazivi sa punom poštanskom adresom ispod imena autora. Navodi institucija treba da odgovaraju stvarnom mestu gde je istraživanje sprovedeno (naučni radovi, kratka saopštenja i eksperimentalni stručni radovi), odnosno radnom mestu autora u trenutku pripreme rukopisa za ostale tipove
 4. Autor za korespondenciju se jasno navodi. Za autora za korespondenciju potrebno je navesti, pored naziva institucije, i e-mail adresu i broj

II – Kratak sadržaj

 1. Kratak sadržaj, nestrukturiran, do 200 reči prilaže se na posebnoj strani i mora da sadrži sve značajne činjenice iznete u radu, sa osnovnim zaključkom. Ukoliko je rukopis pisan na engleskom jeziku, prilaže se kratak sadržaj na engleskom, a potom na sledećoj strani i srpskom jeziku. Za rukopise na srpskom jeziku piše se prvo kratak sadržaj na srpskom jeziku, a potom na sledećoj strani na engleskom
 2. Ključne reči odabrane da jasno ukazuju na istraživački problem i rezultate; do 5 reči. Ključne reči navode se i na srpskom i na engleskom jeziku, ispod odgovarajućeg

III – Rukopis

 1. Uvod rada se piše jasno, sažeto, uz navođenje suštine materije i radova koji su u vezi sa problematikom, kao i cilja istraživanja.
 2. Eksperimentalni deo opisuje ispitanike, materijale i metode, bez posebnih detalja ako su već opisani u literaturi (navesti literaturni podatak), a detaljno opisati ako je metodologija nova ili modifikovana. Potrebno je navesti metode izračunavanja parametara i statističke analize rezultata. Ukoliko se koriste skraćenice, pri prvom navođenju u tekstu treba napisati i njihov pun naziv. Za lekove koristiti generičke nazive, a zaštićena imena ako je neophodno. Koristiti međunarodne merne jedinice (SI sistem), ukoliko nije drugačije prihvaćeno.
 1. Rezultate prikazati jasno i pregledno, uz navođenje korišćene statističke
 2. Diskusija obuhvata interpretaciju dobijenih rezultata i njihovo upoređivanje sa literaturnim podacima. Na kraju ovog dela treba izneti jasne zaključke do kojih se u radu došlo. Moguće je spojiti poslednja dva poglavlja: Rezultati i
 3. Zahvalnica sadrži podatke ili izraze zahvalnosti autora na pomoći: naučne, stručne, tehničke ili finasijske prirode. Zahvalnica se navodi isključivo posle Diskusije, odnosno Rezultata i Diskusije. Ukoliko je rad realizovan u sklopu nekog projekta, broj projekta treba navesti u uglastoj zagradi [projekat broj XXXX].
 4. Literatura – pojašnjenje dato u

IV – Jednačine/formule

Značenje simbola treba navesti odmah ispod jednačine/formule u kojoj se prvi put pojavljuju. Jednačine/formule treba numerisati prema redosledu pojavljivanja sa desne strane u ravnoj zagradi. Valencu jona treba navoditi kao npr. Ca2+, a ne Ca++. Broj izotopa treba navesti pre simbola hemijskog elementa, npr. 18O. Treba izbegavati ponavljano navođenje hemijskih formula u tekstu. Dati pun hemijski naziv supstance. Izuzetak su veoma dugi hemijski nazivi supstanci, gde se može izvršiti skraćivanje naziva umetanjem hemijskog simbola.

Literatura

Literatura se označava arapskim brojevima, u ravnoj zagradi (). Popis literaturnih navoda daje se na kraju teksta rada, prema redosledu navođenja u tekstu. Nazivi časopisa se skraćuju kao u Index Medicus-u. Koristi se Vancouver-ski stil citiranja, prema pravilima ustanovljenim od strane International        Committee        of        Medical        Journal       Editors

<http://www.icmje.org/>; takođe je poznat kao jedinstveni sistem zahtevaza radove koji se podnose za publikaciju u biomedicinskim časopisima. Ukoliko je više od šest autora, navesti prvih šest i dodati et al. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

Primeri

a) Radovi u časopisima:

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005;62(1):112-6.

U slučaju da u referenci nedostaje volumen i/ili broj strana, navodi se DOI broj:

Asín-Prieto E, Rodríguez-Gascón A, Isla A. Applications of the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) analysis of antimicrobial agents. J Infect Chemother. doi: 10.1016/j.jiac.2015.02.001.

Specijalni tipovi izdatih časopisa

– Posebno izdanje časopisa

Pekcan O, Kara S. Cation effect on thermal transition of iota- carrageenan: a photon transmission study. J Biomater Sci (Polym Ed). 2005;16(3):317-33.

Poseban broj časopisa

Scott JD. The protease inhibitor drugs. Posit Aware. 2005 Winter;Spec No:16-9. Mar Molinero F, Ramos Amador JT, Sanchez Diaz JI. Terapeutica antimicrobiana en las infecciones respiratorias de vias bajas [Antibacterial therapy in lower respiratory tract infections]. An Esp Pediatr. 1997;Spec No 2:207-8. (in Spanish).

 • Suplement časopisa

Beyond menopause. Life after estrogen. Mayo Clin Health Lett.

2005;50(3S):1-8.

b) Knjige i monografije

Jedan ili više autora

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University Press; 2005. 194 p.

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2002. 768 p.

Knjiga sa autorima i urednicima/ prevodiocima

Martin EW. Hazards of medication. 2nd ed. Ruskin A, Napke E, Alexander S, Kelsey FO, Farage DJ, Mills DH, Elkas RW, editors. Philadelphia: Lippincott; 1978; p. 686.

Poglavlje u knjizi

Whiteside TL, Heberman RB. Effectors of immunity and rationale for immunotherapy. In: Kufe DW, Pollock RE, Weichselbaum RR, Bast RC Jr, Gansler TS, Holland JF, Frei E 3rd, editors. Cancer medicine 6. Hamilton (ON): BC Decker Inc; 2003; p. 221-8.

Rad u zborniku radova sa naučnog skupa

van Pelt J, Kamermans M, Levelt CN, van Ooyen A, Ramakers GJA, Roelfsema PR, editors. Development, dynamics, and pathology of neuronal networks: from molecules to functional circuits. Proceedings of the 23rd International Summer School of Brain Research; 2003 Aug 25- 29; Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, the Netherlands. Amsterdam: Elsevier; 2005; 385 p. (Progress in brain research; vol. 147).

c) Razno

Disertacije i teze

Jones DL. The role of physical activity on the need for revision total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of the knee [dissertation]. [Pittsburgh (PA)]: University of Pittsburgh; 2001. 436 p.

Roguskie JM. The role of Pseudomonas aeruginosa 1244 pilin glycan in virulence [master’s thesis]. [Pittsburgh (PA)]: Duquesne University; 2005. 111 p.

Zakoni i direktive

Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS 25/2019.

European Commission. EC Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products and Active Pharmaceutical Ingredients. 4th ed. Aulendorf: ECV-Editio Cantor Verlag, 2002; 26-43.

World Health Organisation. Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2 – Good manufacturing practices and inspection. Geneva, 1999.

International Organisation for Standardisation/International Electrotehnical Commission (ISO/ IEC). Guide 73. Risk management – Vocabulary – Guidelines for use in standards. 1st ed. 2002.

European Pharmacopoeia. 9th ed, Strasbourg: Council of Europe, 2016; 23-24.

Citat internet stranice

Complementary/Integrative Medicine [Internet]. Houston: University of Texas, M. D. Anderson Cancer Center; c2007 [cited 2007 Feb                           21].                           Available                            from: http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/.

Citat internet stranice sa autorima

Hooper JF. Psychiatry & the Law: Forensic Psychiatric Resource Page [Internet]. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 [updated 2006 Jul 8; cited 2007 Feb 23]. Available from: http://bama.ua.edu/~jhooper/. 

Prilozi

Prilozi (tabele, slike, fotografije) prilažu se na posebnoj stranici, nakon literature, označeni istim naznakama kao u tekstu gde su predviđeni.

Sve naslove/legende priloga treba pripremiti na srpskom i engleskom jeziku, pre/posle prikaza Tabela i Slika.

 • Tabele se označavaju rimskim brojevima sa naslovom iznad tabele. Tabele treba kreirati i priložiti u Word-u, a ne u formatu slike/ilustracije. Treba ih prikazati bez bojenja ili senčenja redova ili

Slike se označavaju arapskim brojevima sa legendom ispod slike. Svaka slika (fotografija, crtež, skica) treba da ima naslov. Naslov treba da bude kratak i navodi se isključivo ispod slike, nikako na samoj Tekst na slici treba svesti na minimum, i navoditi samo objašnjenja korišćenih simbola ili skraćenica. Slike (u boji ili crno-bele) sačuvati u TIFF (ili JPG) formatu u rezoluciji od minimalno 300 dpi.

Uredništvo