5. kongres farmaceuta Srbije

SFUS 2010
V Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
Od leka do zdravstvenih ishoda

Broj radova:
plenarna sekcijska: 12
predavanja po pozivu:  22
usmena izlaganja:  30
poster prezentacije: 233

Broj učesnika: oko 1500 iz 14 zemalja

Panel diskusije:

 • Upravljanjem farmaceutskim otpadom
 • Usaglašavanje nacionalne regulative sa regulativom Evropske unije u oblasti lekova i medicinskih sredstava
 • Akutna trovanja lekovima

 

 

SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU – APOTEKARSKA DELATNOST (FZZ-APO)

(termin: 14.10.2010. od 9.00 do 11.30 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

U okviru sekcije Farmaceutska zdravstvena zaštita – apotekarska delatnost održana su šest predavanja, od kojih je prvo predavanje bilo plenarno sekcijsko, dva predavanja po pozivu a ostala tri usmena predavanja. U prvom polusatnom predavanju pod nazivom „Problemi u terapiji starijih pacijenata“ profesor Ulrich Jaehde, sa Univerziteta u Bonu, govorio je uzrocima razlika u farmakokinetičkom i farmakodinamičkom odgovoru na lekove kod starijih pacijenata u poređenju sa mlađom populacijom. On se posebno osvrnuo na znanje i ulogu farmaceuta u rešavanju takvih problema. U narednom polusatnom predavanju profesor Ian Bates (School of Pharmacy, University of London) govorio je o edukaciji koja je farmaceutima potrebna kako bi mogli da razvijaju farmaceutsku profesiju i odgovore izazovima sa kojima se u praksi susreću. Izlažući rezultate anketa sprovedenih u više zemalja, između ostalih i u Srbiji, profesor Bates je pokazao da studenti farmacije nisu zadovoljni tradicionalnim načinom školovanja, i da najvećim nedostatakom, u toku studija, smatraju pomankanje praktičnog iskustva i učenja na primerima iz prakse. Nakon toga usledila su četiri predavanja od po petnaest minuta. Koleginica Arijana Meštrović iz Atlantic farmacije Zagreb, govorila je o kompetencijama koje su farmaceutu neophodne u profesionalnom izvršavanju dužnosti i načinima merenja i unapređenja datih kompetencija. Docent Sandra Vezmar Kovačević sa Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Bdeogradu, prezentovala je rezultate ankete sprovedene u saradnji sa kolegama iz javnih apoteka u Srbiji, pomoću koje je ispitivano mišljenje pacijenata o bezbednosti preparata koji se izdaju bez lekarskog recepta. Specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite Tatjana Milošević (Apoteka „Melem“, Šabac) prezentovala je rezultate istraživanja sprovedenog u javnoj apoteci, u kome je procenjivan rizik žena za pojavu osteoporoze. Žene koje su identifikovane kao visokorizične za pojavu osteoporoze su upućivane kod lekara specijaliste (njih 98) i na osnovu povratnih informacija kod 81 žene je utvrđena osteoporoza. Specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite Roland Antonić, iz Apoteke Šabac, predstavio je rezultate istraživanja pravilne primene inhalatora od strane pacijenata u terapiji astme gde je pokazano da čak 53% pacijenata ne primenjuje inhalatore pravilno, što dalje može imati veoma značajan negativan uticaj na kontrolu astme. Posebno je istaknuta uloga farmaceuta u edukaciji pacijenata za pravilnu primenu inhalatora i njenom praćenju.  

Nakon prezentacija usledila je diskusija za koju su učesnici pokazali veliko interesovanje. Pitanja upućena kolegama iz prakse su se ticala prevashodno poteškoća u sprovođenju istraživanja. Koleginica Tatjana Milošević je istakla da su njen rad i rezultati, iako u početku osporavani, veoma dobro prihvaćeni od kolega farmaceuta, a posebno od lekara iz prakse. Nekoliko pitanja se odnosilo na poboljšanje edukacije farmaceuta u dodiplomskoj nastavi i kasnije u praksi, kao i na podršku farmaceuta od strane državnih institucija. Koleginica Meštrović je ukazala još jedanput na značaj merenja kompetencija farmaceuta dok je profesor Bates objasnio situaciju u Velikoj Britaniji i načinu kako su farmaceuti podržani i motivisani od državnih institucija u borbi za razvoj profesije.                                                                                                                                 

U okviru poster sekcije bilo je prezentovano 26 postera. Dodeljene su sledeće nagrade za najbolje postere:

I nagrada – poster FZZ-APO-16, Farmcaceut u apoteci – zaboravljeni član u timu zdravstvene zaštite?, autor:  Vesna Đorđević

II nagrada – poster FZZ – APO – 5, Rezultati ankete o poznavanju neželjenih reakcija na lekove od strane pacijenata, autori: Mika Simišić, Danijela Dobrosavljević, Sandra Vranić

III nagrada – poster FZZ – APO – 21, Uticaj ponašanja farmaceuta na adherencu, autori: Dragana Jocić, Dušanka Krajnović

 

 

 

 

SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU – BOLNIČKA FARMACIJA (FZZ-BOL)

(termin: 15.10.2010. od 15.30 do 18.00 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

 

U okviru sekcije Farmaceutska zdravstvena zaštita – bolnička farmacija, uvodno polusatno predavanje održao je profesor Steve Hudson (Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Strathclyde) iz Velike Britanije na temu profesionalnih ciljeva u primeni farmaceutskih nauka u kliničkoj praksi. On je istakao na neophodnost prilagođavanja nastavnog programa farmacije potrebama u praksi. Osvrnuo se na modele podučavanja koji podrazumevaju učenje u praksi što je prikazao na primeru programa magistarskih studija iz kliničke farmacije na pomenutom fakultetu. O ulogama i odgovornosti kliničkih farmaceuta u Australiji govorila je koleginica Jasminka Nikolajević Šarunac, stariji klinički farmaceut u John Hunter bolnici, Australija. U svom pregledu istakla je kompetencije koje klinički farmaceuti treba da poseduju na osnovu primera iz prakse. Specijalista Tajda Gala iz Medicinskog Centra Ljubljana iz Slovenije ukazala je na aktivnosti bolničkih farmaceuta na nivou Evropske unije. Diplomirani farmaceut, specijalista Katarina Vučićević (Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu) ukazala je na značaj podataka dobijenih tokom terapijskog monitoringa karbamazepina i valproinske kiseline u optimizaciji terapije epilepsije uz primenu populacione farmakokinetičke analize. Ona je prikazala validirani model za procenu klirensa navedenih lekova, na osnovu koga se može proceniti individulana doza antiepileptika za svakog pacijenta. Magistar kliničke farmacija i specijalista farmakoinformatike i farmakoekonomije Svetlana Ristić iz bolnice „Narodni front“ pokazala je kako farmaceuti mogu doprineti racionalnoj upotrebi humanih albumina u kliničkoj praksi učestvovanjem u izradi lokanih protokola za primenu navedenih preparata. Diplomirani farmaceut Milan Tomić iz Kliničkog Centra Republike Srbije (Urgentni Centar) ukazao je na aktivnosti tima bolničkih farmaceuta Urgentnog centra. Dajući pregled njihovog dvomesečnog rada pokazao je da je najveći broj intervencija farmaceuta bio posvećen predlaganju izmene antibiotika u terapiji. Na osnovu predloga farmaceuta u čak 85% slučajeva je  od strane lekara prihvaćena intervencija farmaceuta.

Nakon prezentacija usledila je diskusija u kojoj je učesnike najviše zanimalo kako se klinička farmacija sprovodi u Australiji i Sloveniji. Upitana da proceni koliko je kliničih farmaceuta neophodno za pružanje kvalitetne usluge, koleginica Šarunac je procenila da je za uslugu visokog kvaliteta u jedinici intenzivne nege koja se smatra najzahtevnijom potreban jedan klinički farmaceut na dva do tri pacijenta, dok je za manje zahtevna odeljenja i pružanje minimalne usluge prihvatljiv jedan klinički farmaceut na 15 kreveta. Koleginica Tajda Gala je ukazala na sve veći razvoj kliničke farmacije i interesovanje farmaceuta za specijalizaciju u toj oblasti u Sloveniji. Kolege Svetlana Ristić i Milan Tomić ukazali su na neophodnost podrške uprave bolnice i kolega farmaceuta za uspešan rad na polju kliničke farmacije.

 

U okviru poster sekcije predstavljeno je petnaest postera. Dodeljene su sledeće nagrade za najbolje postere:

I nagrada – poster FZZ – BOL – 4, Predviđanje koncentracija sirolimusa u pacijenata sa transplantiranim bubregom primenom veštačkih neuronskih mreža, autori: Bojana Perović i saradnici.

 

II nagrada – poster FZZ – BOL 14, Litijumom prouzrokovana asimptomatska hiperkalemija: prikaz slučaja, autori: Tanja Radović, Aleksandra Todorović.

 

III nagrada – poster FZZ – BOL – 6, Izrada uputstva za pripremu i primenu antibiotika, autor: Dijana Ribar.

 

 

SEKCIJA ZA FARMAKOINFORMATIKU (FI)

(termini: 14.10.2010.  od 15.30 do 18.00 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h

16.10.2010. od 9.00 do 11.30 h)

 

U okviru sekcije za FI održano je 1 plenarno predavanje, 7 predavanja po pozivu i 14 poster prezentacija. Plenarno predavanje, pod nazivom Uloga endotela u vaskularnim efektima eritropoetina, održao je prof. dr Zvonimir Katušić sa Mayo Klinike. Prof. Katušić je ukazao da eritropoetin poseduje terapijske efekte u kardiovaskularnom sistemu i da ovi efekti nisu u vezi sa sposobnošću ovoga leka da stimuliše eritropoezu. Održana predavanja po pozivu su se ponaosob bavila aktuelnim terapijskim doktrinama i terapijskim problemima. Trebalo bi istaći predavanje o savremenim aspektima lečenja atrijalne fibrilacije, najučestalije srčane aritmije u opštoj populaciji odraslih; predavanje o rezistenciji na klopidogrel, problemu sa kojim se sreću kliničari u lečenju akutnog koronarnog sindroma; potencijalno novim terapijskim indikacijama za statine, ali i na nova neželjena dejstva koja kompromituju njihove korisne terapijske efekte; kao i predavanje o ivabradinu, novom leku u terapiji stabilne angine pektoris. Poster sekcija je obilovala raznovrsnim sadržajima. Učesnici skupa su mogli da se upoznaju sa: novinama iz oblasti bihejvioralne i kardiovaskularne farmakologije, značajem uputstva za lek u informacionom društvu i informaciji uopšteno, procedurom međusobnog priznavanja i decentralizovanom procedurom za registraciju lekova u EU, bolničkom potrošnjom cefalosporina, ulogom farmakoinformatike u farmaceutskoj delatnosti i novoregistrovanim lekovima u Republici Srbiji.

Posmatrano u celini, sekcija za FI je imala za cilj da pruži učesnicima skupa mogućnost da unaprede svoju naučnu i stručnu delatnost.

 

Nagrađene poster prezentacije:

I nagrada, poster FI-8, Bolnička potrošnja cefalosporina, autori: Jelena Brusić-Renaud, Mirjana Antunović.

 

II nagrada, poster  FI-3, Vazorelaksantni efekat nikorandila na izolovanoj humanoj unutrašnjoj mamilarnoj arteriji, autori: Marija Pavlović i saradnici.

 

III nagrada, poster FI-9, Procena informisanosti srpskih vrhunskih sportista o dopingu, autori: Dušan Antić, Sergej Ostojić.

 

SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU I KOZMETOLOGIJU (FTK)

(termini: 15.10.2010. i 16.10.2010. od 15.30 do 18.00 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

Program usmenih predavanja obuhvatio je dva plenarna predavanja i tri predavanja po pozivu eminentnih naučnika i deset usmenih izlaganja mladih istraživača, doktora nauka i/ili studenata doktorskih studija iz zemlje i inostranstva (8 domaćih i 7 prezentacija gostiju iz inostranstva). Prezentovana su najnovija dostignuća u oblasti primene površinski aktivnih supstanci i različitih polimernih materijala u razvoju formulacija lekova sa poboljšanim biofarmaceutskim i farmaceutsko-tehnološkim karakteristikama, kao i savremene metode za njihovu procenu i optimizaciju.

Poster sekcija obuhvatila je 39 radova istraživača iz zemlje i inostranstva (29 domaćih i 10 iz inostranstva). Osim radova istraživača iz akademskih institucija, značajan doprinos predstavljali su radovi istraživača iz farmaceutske industrije, kao i farmaceutskog zdravstvenog sektora.

Pored velike posećenosti usmenih prezentacija, na kojima je učestvovalo oko 300 učesnika, potrebno je istaći i veoma intenzivnu i interaktivnu diskusiju koja je pratila poster sekciju. Komisija je imala je težak zadatak da u konkurenciji velikog broja kvalitetnih radova izabere radove koji će biti nagrađeni. Odlučeno je da, pored tri nagrade koje, kao organizator skupa, dodeljuje Farmaceutsko društvo Srbije, i Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu dodeli tri nagrade najuspešnijim istraživačima. Nagrađeni su sledeći radovi:

I nagrada, poster FTK-1, Uticaj molarnog odnosa surfaktant/lek na adsorpciju i oslobađanje

diklofenak natrijuma iz lek-modifikovani zeolit kompozita, autori: Danina Krajišnik i saradnici.

II nagrada, poster FTK-16, Granulacija topljenjem u uređaju tipa fluidizirajućeg sistema – metoda za maskiranje gorkog ukusa paracetamola, autori: Ivana Mašić i saradnici. 

III nagrada, poster FTK-2, Izrada i profili oslobađanja alginatnih mikročestica obloženih

hitozanom i alginatnih mikročestica pripremljenih mešanjem sa HPMC, autori: Nebojša Cekić i saradnici.

 

Nagrade koje je dodelila Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu:

poster FTK-9, Citozan-calcium-alginatne mikrocestice sa l. casei; vitalnost za vreme mikroinkapsuliranja i u simuliranim in vivo uslovima, autori: Tanja Petreska Ivanovska i saradnici.

poster FTK-21, Komparativna in vitro/in vivo karakterizacija emulzionih podloga sa alkil poliglukozidnim emulgatorom kao nosača za diklofenak i ketoprofen, autori: Ivana Jakšić i saradnici.

poster FTK – 38, Proizvodnja aktivne supstance – humani antirabijski imunoglobulin, autori: Dragica Vidanović i saradnici

 

 

 

SEKCIJA ZA FARMAKOEKONOMIJE (FE)

(termin: 15.10.2010.  od 9.00 do 11.30 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

 

Za Sekciju je ukupno prijavljeno šest predavanja (jedno plenarno predavanje, dva predavanja po pozivu i tri usmene prezentacije) i deset poster prezentacija. Na Sekciji je bilo oko 120 učesnika.

Plenarno predavanje je održao profesor Martin Schulz sa Goethe-Universiteta u Frankfurtu.a pod nazivom „Challenges and opportunities for pharmacy: current practice, cognitive services and economics”. Dat je prikaz porasta troškova za lekove/lečenje koje se ne može savladati samo jednim instrumentom cenom lekova i politikom generika, nego zahteva mobilnost svih aktera i inovativnost što se posebno očekuje u radu apoteka otvorenog tipa. U radu je istaknuto da na duži rok u “lancu snabdevanja” će opstati samo one apoteke koje iskažu dodatnu vrednost i po pacijenta i po društvo. Neke od ovih dodatnih koristi  mogu biti: prevencija, otkrivanje i rešavanje problema povezanih sa lekom; povećanje adherencije pacijenata, podrška programa samonege hroničnih bolesnika (npr.dijabetičari).

Prvo predavanja po pozivu je akcentovalo prognoze u razvoju tržišta lekova EU kao i Srbije koje treba da obezbede dostupne i kvalitetne lekove građanstvu. Jedan od preduslova je i  jasna infrastruktura kvaliteta za lekove, koja je kritički analizirana na nacionalnom nivou i razmatrana u kontekstu međunarodnih regulatornih tela, a u svetlu pridruživanja Srbije EU. 

U okviru drugog predavanja po pozivu prezentovani su prvi psihometrijski rezultati srpske verzije  KIDSCREEN-52, generičkog upitnika koji se koristi za merenje kvaliteta života za decu i adolescente, koji su pokazali dobru unutrašnju konzistentnost merenja i zadovoljavajuću validnost;  verzija za roditelje može da se koristi kao proksi upitnik.

Izostale su dve usmena prezentacije u čijim apstraktima je prikazan odnos propisivanja anksiolitika i antidepresiva u Srbiji; u drugom su analizirane kliničke studije efikasnosti i gastrointestinalne sigurnosti visoko selektivnih COX-2 inhibitora i neselektivnih nesteroidnih antireumatika i na osnovu toga izvršilo upoređivanje ukupnih medicinskih troškova lečenja. U okviru predavanja „Promene cena lekova sa liste lekova koji idu na teret fonda za zdravstveno osiguranje Makedonije nakon uvođenja referentnih cena za nabavku lekova“ pokazano je da sistem referentnih cena, postiže značajno sniženje cena najpropisivanijih lekova što dovodi do veoma značajnih ušteda u fondu zdravstvenog osiguranja.

Na poster prezentacijama su prikazani rezultati sledećih analiza:

 • analize minimizacije troškova profilaktičke primene cefalosporina u elektivnoj abdominalnoj hirurgiji;
 • potrošnje različitih grupa lekova (insulini, oralni antidijabetici, antihipertenzivni lekovi) tokom određenog vremenskog intervala
 • ABC analiza upotrebe lekova u domu zdravlja Novi Sad
 • istorijski razvoj narodnog lečenja
 • sprovođenje farmakopolitike kroz prizmu esencijalne liste lekova odn. programa Svetske zdravstvene organizacije za lekove.

Diskusija je bila zanimljiva i obuhvatila je uglavnom pitanja ugovaranja i refundiranja lekova u razvijenim zemljama i zemljama iz okruženja.

Kao zaključak može se navesti da se prezentovani radovi  mogu svrstati u nekoliko grupa: deskriptivni (većina), oni koji se bave analizom  domaćeg i inostranog tržišta i regulativom koja važi na tim tržištima, oni koji se bave analizom troškova terapija, oni koji se bave analizom instrumenata koji se koriste za merenje kvaliteta života i ekonomskim modelima.

Preporuke za dalja istraživanja u oblasti farmakoekonomije bile bi veći broj farmakoekonomskih istraživanja zdravstvenog sistema Srbije iz kojeg bi proizašli predlozi za unapređenje zdravstvene zaštite, povećanje efikasnosti, smanjenje troškova i usklađivanje regulative koje bi smanjilo barijere u prometu lekova.

Nagrađeni radovi:

I nagrada – usmeno predavanje, Kidscreen-52 upitnik za procenu kvaliteta života kod dece i adolescenata: prvi psihometrijski rezultati za srpsku verziju, autori:  Tanja Novaković i saradnici.

II nagrada, poster FE-1, Direktni medicinski troškovi profilaktičke primene cefuroksima i ceftriaksona kod elektivnih hirurških intervencija, autori: Dragana Lakić i saradnici.

III nagrada, poster FE-6, Analysis of outpatient consumption of oral antidiabetics in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, autori: Valentina Topić, Nebojša Mihajlica

 

 

 

SEKCIJA ZA ISPITIVANJE I KONTROLU LEKOVA (IKL)

(termin: 15.10.2010.  od 9.00 do 11.30 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

 

Za Sekciju je ukupno prijavljeno pet predavanja (dva plenarna predavanja i tri predavanja po pozivu) i 46 poster prezentacija. Na Sekciji je bilo oko 150 učesnika.

Prvo plenarno predavanje pod nazivom „In vitro  chiral instability of selected carboxylic acids: experimental evidence and possible pathways“ održala je profesor Teresa Kowalsaka sa Univerziteta Silesia iz Poljske. U radu su prikazani rezultati ispitivanja hiralne nestabilnosti grupe nesteroidnih antiinflamatornih  lekova i zaključeno kod pomenutih jedinjenja dolazi do oscilatorne hiralne inverzije. Sličnu nestabilnost pokazuju i druga, strukturno slična jedinjenja (aminokiseline i hidroksi kiseline) što je značajno za sintezu lekova i kozmetičkih preparata.

Drugo plenarno predavanje pod nazivom „LC-MS/MS: a powerful means in bioanalysis“ održao je dr Yannis Dotsikas sa Univerziteta Atina iz Grčke. U predavanju su istaknute prednosti metode LC-MS/MS u odnosu na druge koje se ogledaju u brzoj screnening proceduri, selektivnosti, vremenu trajanja analize, osetljivosti-moguće je odrediti koncentracije pg/ml. U zaključku je nevedeno da pomenuta metoda, naročito u  kombinaciji sa drugim npr. NMR i uz hemometrijski pristup omogućava primenu ne samo u rutinskim procedurama već i u istraživanju.

U okviru predavanja po pozivu koja su održali Babur Z. Chowdhry (Velika Britanija), Milan Antonijević  (Velika Britanija) i prezentovano je odredjivanje molekulske strukture primenom kristalografije X-zracima i Ramanove spektroskopije, istaknut je značaj amorfnih materijala u farmaceutskoj industriji kao i poznavanje osobina amorfnih jedinjenja sa aspekta procene farmakokinetičkih osobina i farmaceutsko-tehnoloških oblika. U trećem predavanju po pozivu koleginica Marija Pavlović (ALIMS, Srbija) je prezentovala pregled smernica koje se direktno ili indirektno odnose na stabilnost aktivne supstance i gotovog proizvoda (ICH, EMEA, FDA, WHO smernice).

Poster prezentacija održana je istog dana, a prezentacija postera je bila od 12 do 13,30 sati. Od prijavljenih 46 postera prezentovano je 44. Posterska prezentacija je bila dosta posećena od strane učesnika kongresa.

 

 Komisija je dodelila tri nagrade:

I nagrada – predavanje po pozivu, Amorphous materials: pharmaceutical importance, detection and characterisation, autor:  Milan D. Antonijević

II nagrada, poster prezentaciju (IKL-15), Razdvajanje i migarciono ponašanje antihipertenziva sa centralnim dejstvom i diuretika metodom kapilarne elektroforeze uz primenu ciklodekstrina, autori: Slavica Filipić i saradnici.

III nagrada, poster prezentacija (IKL-23), Degradacioni proizvodi u leku: interakcije sa ekscipijensima, autori: Sofija Vrcelj-Jovanović, Ljiljana Vojvodić, Mirjana Jovanović

 

 

 

SEKCIJA ZA LEKOVITO BILJE (LB)

(termin: 16.10.2010.  od 9.00 do 11.30 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

 

U okviru Sekcije za lekovito bilje održano je 1 plenarno predavanje, 1 predavanje po pozivu, 5 usmenih izlaganja i prezentovano 22 postera. Plenarno predavanje, pod nazivom: „Cimicifuga racemosa: od fitohemije do klinike“, održao je dr sc. farm. Dejan Nikolić, rukovodilac analitičke grupe Centra za istraživanje lekovitih biljaka pri Univerzitetu Ililnois u Čikagu. Kolega Nikolić je istakao da je, zbog raširene upotrebe proizvoda na bazi korena i rizoma cimicifuge u tretmanu menopauzalnih tegoba, naročito za ublažavanje napada vrućine (valunga), Centar aktivno uključen u ispitivanje bezbednosti i efikasnosti primene ovih proizvoda. Posebno je ukazao na alkaloide kao novu grupu njihovih biološki aktivnih sastojaka i istakao da ovi proizvodi mogu potencijalno da smanje efikasnost tamoksifena, ali da ovi rezultati treba da budu potvrđeni u kliničkim studijama pre nego što se daju bilo kakve preporuke da proizvode na bazi cimicfuge treba izbegavati u toku terapije tamoksifenom.

Kroz predavanje po pozivu, usmena izlaganja i poster prezentacije učesnici Kongresa mogli su da se upoznaju sa rezultatima najnovijih istraživanja samoniklih biljaka Srbije i nekih okolnih zemalja. Najveći deo iznetih rezultata odnosio se na hemijsku karakterizaciju izolovanih etarskih ulja i biljnih ekstrakata i njihov farmakološki skrining, sa akcentom na ispitivanje antioksidantnog, antimikrobnog, citotoksičnog, spazmolitičnog, antiedematoznog i gastroprotektivnog delovanja. Deo iznetih rezultata odnosio se i na ispitivanje kvaliteta pojedinih biljnih lekovitih proizvoda dostupnih na domaćem i inostranom tržištu, kao i na predstavljanje najnovijih analitičkih metoda za kvalitativnu i kvantitativnu analizu biljnih metabolita.

 

Nagrađeni radovi:

 

I nagrada, poster LB-18, A comparison of traditional and alternative fingerprinting methods with phenolic compounds derived from plant material, autori: Dorota Staszek i saradnici

II nagrada, usmeno izlaganje, uloga farmaceuta u savetovanju pacijenata sa benignom hiperplazijom prostate, autori: Mira Stojanović i Zoran Maksimović

III nagrada, usmeno izlaganje, Plantago coronopus L. kao potencijalni izvor prirodnih antioksidantnih i antiinflamatornih agenasa, autori: Ivana Beara i saradnici.

 

SEKCIJA ZA TOKSIKOLOŠKU I SANITARNU HEMIJU (TSH)

(termin: 16.10.2010.  od 15.30 do 18.00 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

 

U okviru Sekcije za toksikološku hemiju i Sekcije za sanitarnu hemiju održana su dva plenarna predavanja i to predavanje pod naslovom Xenobiotic/drug metabolizing enzyme polymorphisms: their role in response to chemotherapy and survival in lung cancer koje je održao dr Mumtaz Iscan profesor na Farmaceutskom fakultetu u Ankari, Turska i predavanje pod naslovom Mediterranean diet and health koje je održala profesor Antonia Trichopoulou sa Katedre za higijenu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Atini, Grčka. Održana su i dva predavanja po pozivu: „Budućnost nanomedicine?“ je održala dr Mirjana Đukić vanredni profesor Katedre za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“ i „Dijetetski proizvodi i dodaci ishrani – nova regulativa“ koje je održao profesor Ivan Stanković sa Katedre za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Ukupno je prezentovano 39 postera, 22 iz različitih oblasti toksikologije i 16 iz oblasti sanitarne hemije. Znatnim brojem su prikazana istraživanja vezana za monitoring, mehanizme toksičnosti i terapiju mineralnih otrova koji su značajni zagađivači radne i životne sredine. Dati su prikazi toksikoloških analiza iz kliničke prakse kao i sudske toksikologije, a ukazano je i na značaj procene rizika toksičnih agenasa po zdravlje ljudi. U okviru Sekcije za sanitarnu hemiju najveći broj autora se bavio ispitivanjima biološke vrednosti namirnica i procenom unosa pojedinih biološki aktivnih supstanci kod određenih populacionih grupa. Druga grupa radova je obrađivala teme vezane za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe, pri čemu su od posebnog značaja bili radovi koji su se bavili ispravnošću i bezbednošću dijetetskih proizvoda i dijetetskih suplemenata.

Nagrađene poster prezentacije:

 

I nagrada, poster TSH-18, Procena nedeljnog unosa određenih kontaminanata putem ribe, autori: Saša Janković i sar.

II nagrada, poster TSH-23, Status uhranjenosti i komponente metaboličkog sindroma u pacijenata na terapiji atipičnim antipsihoticima, autori: Bojana Vidović i sar.

III nagrada, poster TSH-36,  Ispitivanje biosorbenta za specijacionu analizu hroma iz vodenih rastvora, autori: Anka Nedić i saradnici.

 

SEKCIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU (MB)

(termin: 14.10.2010.  od 15.30 do 18.00 h, poster prezentacija od 12.00 do 13.30 h)

 

U okviru sekcije održano je svih 6 predviđenih predavanja. Održano je jedno plenarno predavanje u trajanju od 30 minuta, jedno predavanje po pozivu u trajanju od 30 minuta i  četiri usmena izlaganja u trajanju od po 15 minuta. Posle svakog predavanja vođena je diskusija. Sekcija je počela u 15,30 i završena u 18 sati.

Od prijavljenih 10 postera bilo je okačeno 8. Posterska sekcija je bila dosta posećena od strane učesnika kongresa. Svaki poster je prezentovan od strane autora u okviru poster diskusije.

U okviru sekcije za medicinsku biohemiju najveći broj predavanja i postera se odnosio na oksidativni stres i njegov efekat na naš organizam. Prikazani su novi markeri za ispitivanje oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite. Upoznali smo i nove tehnike u ispitivanju ovih parametara poput genske ekspresije i savremene metode detekcije autoantitela na određene proteine u našem organizmu. U okviru predavanja ukazan je i na značaj farmakoekonomike u izboru novih biohemijskih markera.

Nagrađeni radovi:

I nagrada , poster MB-7, Oksidativno-stresni status pacijenata sa sarkoidozom i korelacija sa kliničkim parametrima, autori: Jasmina Ivanišević  i saradnici.

II nagrada, poster MB-2, Promene u aktivnosti i fenotipskoj distribuciji enzima paraoksonaze 1 u toku normalne trudnoće,  autori:           Aleksandra Stefanović i saradnici .

III nagrada, poster MB-3,  Characterization of N-linked oligosaccharides in immunoreactive glycoproteins from peripheral nerve and campylobacter jejuni 0:19, autori: Ana Pocevska-Panovska.

 

Panel diskusija:

UPRAVLJANJE  FARMACEUTSKIM OTPADOM

Panel diskusija “Upravljanje farmaceutskim otpadom” održana je 14.10 2010 godine, u sali aneks A Sava centra, u periodu od sat vremena (13.30-14.30h). Diskusiju je pratilo oko 200 slušaoca. Panel je izveden prema dogovorenom planu (detaljan plan u prilogu).

 

Prva polovina panela obuhvatala je kratka izlaganja nekoliko predavača predstavnika institucija države, i farmaceutskih organizacija i to:

 • ing.teh. Radmila Šerović je ispred Ministarsva životne sredine i prostornog planiranja iznela osnovne poruke iz nacionalne strategije zaštite životne sredine i novine u regulativi koje se tiču upravljanja farmaceutskim otpadom;
 • mr sci. Vukica Kocić Pešić iznela je iskustva upravljanja otpadom u farmaceutskoj industriji Srbije a na osnovu obavljeneog anketnog istraživanja;
 • ph. spec. Jelena Manojlović iznela je rezultate istraživanja sprovedenog u veledrogerijama, a koje je imalo za cilj da ispita količinu farmaceutskog otpada i način rukovanja farmaceutskim otpadom.
 • ph spec. Jasmina Vukša iznela je rezultate istraživanja koje je sprovela Apoteka Subotica, a koje je imalo za cilj da ispita pacijente o načinu rukovanja lekovima isteklog roka. Pored ovoga, iznela je izvestaj o obavljenim i planiranim aktivnostima Apoteke Subotica po pitanju sakupljanja i rukovanja lekovima prikupljenim od pacijenata/gradjana.
 • ph Tanja arsić je ispred Apoteke Niš iznela rezultate pilot projekta koji je sprovela ova apoteka tokom jula i avgusta 2010, a koji je imao za cilj prikupljanje lekova isteklog roka od građana. Pored ovoga iznela je rezultate istraživanja koje je imalo za cilj da ispita pacijente o načinu rukovanja lekovima isteklog roka.

Druga polovina panela je obavljene kroz javnu diskusiju prisutnih i panelista. U diskusiji su pored imenovanih panelista učestvovali: dipl.ph Đurđina Jeličić, direktor kompanije Investfarm, predstavnik Ministarstva zdravlja dr Verica Jovanović, farmaceuti iz apoteka, privatne prakse kao i industrije .

 

Nakon žive diskusije doneti su sledeći zaključci:

 • Kod pacijenata/građana, u veledrogerijama i kod proizvođača nalaze se značajne količine farmaceutskog otpada.
 • Prikupljanja, rukovanje, skladištenje i uništavanja farmaceutskog otpada je zahtevna aktivnost koje je regulisana kroz više propisa dva ministrastva i sprovođenje ovih aktivnosti zahteva dobru organizovanost svih učesnika i veliku podršku sa državnog nivo. Farmaceutska stručna javnost budno prati i sprovodi ove aktivnosti od kolijih su neke u povoju, te je potrebna intezivna razmena iskustava i dobra komunikacija svih učesnika u ovom poslu .
 • Potrebno je donošenje smernica za farmacete za rukovanje farmaceutskim otpadom te je predlog da se RG prosiri i u kordinaciji sa oba ministarstva nastavi svoj rad.

 

Panel diskusija:

 

Usaglašavanje nacionalne regulative sa regulativom Evropske Unije u OblaSti lekova i medicinskih sredstava

 

Panel diskusija “Usaglašavanje nacionalne regulative sa regulativom Evropske Unije  u oblasti lekova i medicinskih sredstava” održana je 15.10 2010 godine, u sali aneks A Sava centra, u periodu od sat vremena (13.30-14.30h). Diskusiju je pratilo oko 300 učesnika.

prvu polovinu panela obuhvatio je uvodno predavanje mr.ph Tijane Radojčić iz Ministarstva zdravlja Republike Srbije koja je prisutne upoznala sa novim Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima koji je objavljen u “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010.  Istaknuto je da nov zakon sadrži izmene koje idu u pravcu usaglašavanja sa zakonima Evropske Unije ali i da je u donošenju Zakona malo prisutna transpozicija. Iznete su izmene u odnosu na prethodni Zakon (nova definicija galenskog leka, ko može biti podnosilac zahteva za dobijanje dozvole, prestanak dozvole…)  i naglašeno da treba doneti još 39 podzakonskih akta (do sada su doneta dva i 10 pravilnika).

U drugoj polovini panela vođena je diskusija. Ušeće u  diskusiji su uzeli i mr.ph.Tanja Šipetić, direktor ALIMS i mr.ph. psec. Jelica Vasić, šef odseka za inspekciju za lekove i medicinska sredstva Ministarstva  zdravlja Republike Srbije. Postavljena su pitanja koja se odnose na ugovornu kontrolu, reklamiranje farmaceutskih proizvoda i na medicinska sredstva. Diskusija je završena u 14.45 h.

 

 

 

PANEL DISKUSIJA

AKUTNA TROVANJA LEKOVIMA

 

Panel diskusija je koncipirana po sledećim tezama: izveštaji o trovanjima lekovima u SAD i Evropi, Centra za kontrolu trovanja VMA i Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu za 2008. i 2009. godinu, uloga farmaceutske industrije i farmaceuta-apotekara u smanjenju broja trovanja lekovima opšte populacije, posebno dece i uloga same države u ovom procesu. Obimna diskusija i komentari učesnika su ukazali na zainteresovanost za ovu problematiku, kao i sam oblik obrade teme (znatno bolje i lakše uspostavljanje komunikacije sa učesnicima u odnosu na klasično predavanje). Posebno je istaknuto da bi smanjenju broja trovanja lekovima velikim procentom doprinelo izjednačavanje statusa privatnih i državnih apoteka.  

 

Izveštaj sačinili članovi Naučnog odbora V kongresa

 

vreme

13 – 17. oktobar 2010.

mesto održavanja

Centar Sava Beograd