4. kongres farmaceuta Srbije

SFUS 2006
IV Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

Savremena farmacija – unapređenje zdravlja i kvaliteta života

Dva meseca po završetku IV Kongresa farmaceuta Srbije, sa međunarodnim učešćem, mislimo da svi zajedno možemo biti sasvim zadovoljni onim što smo zamislili, organizovali i realizovali.


Na Kongresu je bilo prisutno oko 2400 registrovanih učesnika. Saopšteno je 14 plenarnih izlaganja koja su oslikala ulogu i aktivnost farmaceuta u različitim segmentima farmaceutske i zdravstvene delatnosti. Plenarna predavanja su predstavljala presek naše stvarnosti, ali kroz njih su pokazana i neka rešenja, pravci i ciljevi kojima treba težiti u neposrednoj budućnosti, kao i mogući načini njihove realizacije. Gosti iz inostrantva su predstavili savremene modele i metode rada i rešavanja problema u oblasti otkrića i razvoja lekova, formiranje dokumenata i regulative vezano za politiku lekova, kao i pristup obavljanju svakodnevne farmaceutske prakse. Naše kolege su ukazale na naše viđenje i napore koje ulažemo da se usaglasimo sa savremenim zahtevima. Mislim da je ovakva koncepcija rada svima bila korisna i informativna.


Novine i aktuelnosti u svim oblastima farmaceutske nauke saopštilo je 25 predavača iz zemlje i inostranstva. Stanje u farmaceutskoj praksi i nauci u Srbiji i okolnim zemljama prezentovano je kroz 35 usmenih izlaganja i na 215 postera. Veoma značajan je podatak da su svi pozvani predavači, svi oni koji su imali usmena izlaganja u okviru sekcija bili prisutni na Kongresu. Zaista mali broj radova prihvaćenih za poster prezentaciju nije bio prezentovan (oko 15). Ovo ukazuje na veliku zainteresovanost kolega. Stručni, naučni kvalitet je bio na sasvim zadovoljavajućem nivou. Vizuelno, autori su se potrudili da poster sekcija bude lepo i kvalitetno realizovana.

 

 

Održano je 11 radionica i panel-diskusija. Na njima su pokrenute interesantne i aktulene teme i problemi u okviru farmaceutske profesije i prakse. Mislim da je ovaj deo aktivnosti u okviru Kongresa bio veoma značajan i adekvatno posećen. Sigurno će u narednom periodu svaka od prezentovanih tema biti detaljnije razrađena kroz organizaciju tematskih stručnih sastanaka i simpozijuma. Uspeh će svakako zavisiti od aktivnosti svih nas i pravilnog sagledavanja svake pojedinačne problematike. Ovo se odnosi na dobru organizaciju i uključivanja odgovarajućih osoba koje sagledavaju stručne aspekte probleme, ali i onih koji imaju institucionalnu mogućnost uticanja na njihovo rešavanje.

 

Organizovan je jedan simpozijum posvećen našem usklađivanju sa evropskom farmaceutskom regulativom i zakonima. Ovo je bio samo jedan od načina na koji je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije prikazala svoju ulogu, obaveze i značaj u svakodnevnoj zdravstvenoj delatnosti u našoj zemlji i odgovornost za kvalitetnu i bezbednu terapiju.

 

Farmaceutsko društvo Srbije je predstavilo svoje planove i najavilo nove  aktivnosti od značaja za status i delatnost farmaceuta u Srbiji. Slično se predstavila i Farmaceutska komora Srbije i specifičnim temama i kvalitetnom prezentacijom najavila svoju sve veću i značajniju ulogu u zdravstvenoj delatnosti u celini i u onim segmentima za koje mi kao profesija snosimo odgovarajuće odgovornosti.

 

Za svaku pohvalu je i činjenica da su zakupljeni termini u okviru kojih su proizvođači i distributeri prezentovali svoje aktivnosti ili proizvode bili veoma kvalitetni i  na visokom stručnom nivou. Takođe, svoje proizvode, najviše medicinske, ali i dijetetske i kozmetičke, na profesionalan i adekvatan način predstavilo je 65 proizvođača i distributera iz zemlje i inostranstva.

 

Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da je ovaj Kongres  bio značajan naučni skup koji je predstavi trenutnu stanje farmaceutske prakse i nauke u Srbiji. Treba reći da prostor u kome je održan IV Kongres farmaceuta Srbije, na žalost, nije mogao da odgovori zahtevima i potrebama ovako osmišljenog i organizovanog naučnog skupa.

 

Na kraju, u ime Naučnog i Organizacionog odbora želimo iskreno da zahvalimo svim učesnicima Kongresa na saradnji, na prisustvu i aktivnom učešću u diskusijama, kao i na prezentovanim radovima. Sve to je doprinelo tematskoj celokupnosti, aktuelnosti i naučnoj vrednosti, a time kvalitetu i uspehu ovog skupa.

vreme

28. novembar – 2. decembar 2006.

mesto održavanja

Bel Expo Centar
Beograd