3. kongres farmaceuta Srbije

SFUS 2002
3. kongres farmaceuta Srbije​

Treći Kongres farmaceuta Jugoslavije sa međunarodnim učešćem održan je u Beogradu od 29. oktobra do 2. novembra 2002. godine. Kongres je otvoren glavnim plenarnim predavanjem profesionalnog sekretara FIP-a gospodina Colina Hichingsa, a tema je bila „Ceasing opportunities planning the future today”. Rad Kongresa odvijao se u okviru sekcija (50 usmenih i 190 poster prezentacija) mini simpozijuma, prezentacija i izložbe u organizaciji domaćih i stranih farmaceutskih firmi.

Plenarna predavanja su bita posvećena temama: Advanced drug delivery system (A Hincal, Turska), Monitoring od adverse drug reactions and the role of the Pharmacist (A.C. van Grootheest, Holandija), Biosensors: Unique tools in the Pharmaceutical era (J.M. Kauffmann, Belgija). Sekcija za farmakoterapiju održana je pod nazivom Savrerneni pravci u farmakoterapui. U okviru rada Sekcije dat je uvod pod nazivom Kuda ide farmakoterapija, sa komentarom o aktuelnosti izbora tema i postavljenim pitanjima na koja se očekuju odgovori. Održana su četiri predavanja o farmakoterapiji veoma aktuelnih bolesti našeg doba i to: degenerativnih bolesti CNS-a (proteinopatija);akutnog koronarnog sindroma; infektivnih i virusnih oboljenja (AIDS) i malignih bolesti. Predavanjima koja su održali eminentni stručnjaci iz navedenih oblasti, koji su klinički lekari, osvetljena su dostignuća, aktuelno stanje i mogućnosti farmakoterapije kod nas i u svetu, savremeni pravci i budućnost lečenja ovih bolesti. Genska terapija, koja je najverovatnije farmakoterapijska budućnost, još uvek, po opštoj proceni, u široj kliničkoj praksi ostaje samo budućnost. O uspehu Sekcije govori izvanredna posećenost, dobar prijem i bogata diskusija po predavanjima. 

Sekcija za hemiju i kontrolu lekova je svoju aktivnost ostvarila kroz: 

  • plenarna predavanja
  • sekcijska predavanja
  • usmena izlaganja i poster prezentacije
  • okrugli sto vezan za aktuelne probleme u kontroli lekova u praksi

 

vreme

29. oktobar - 11. novembar 2002.